Tháng Năm 17

Lá gì là lá diêu bông
Nếu ai tìm được chắc không ở cồi
Săn tìm đến nát quê tôi
Làm gì có lá với chồi diêu bông
Khi xưa thi sĩ phải lòng
Đi tìm thấy lá diêu bông trên ngàn
Đường về cách trở đò gian
Đánh rơi mất lá lại hoàn tay không.