Tháng Ba 1

Ta về
khóc cuộc phù sinh
Nghe trong vô lượng
câu kinh Di Đà
Muốn
ngồi dưới bóng cội đa
Vui cùng nhật nguyệt
lánh xa kiếp trần

Ta mù
mịt cõi phù vân
Lật trang thư cổ so vần
trước sau
Mơ hồ
mấy cuộc bể dâu
Mênh mông
lấy dạ đo sầu nhân gian.

Muốn về
nhặt lá úa vàng
Làm nơi yên nghỉ
cho ngàn thu qua
Giữa khuya
hứng giọt sương sa
Soi đêm chợt thấy còn ta
rã rời.

24.tháng chạp. Ất Mùi