Tháng Hai 26

Có người rao bán dòng sông
Về coi đáy cạn nào trông thấy bờ
Lấy đâu cái chỗ gọi đò
Để tôi hò hẹn những giờ trăng trôi
Mua về đêm hẩm ngày hôi
Sống chung với cát lở bồi nặng thêm
Đêm nằm mái khuấy càng đêm
Trưa ngồi sóng lặng
Lại thêm lặng ngồi

Bán rao
Mua chịu tiếng cười
Cuộc này thua thắng chắc lời cỏn con
Khế chua chẳng bõ cà giòn
Quanh đi quẩn lại guốc mòn co ro
Hẹn hò bấy những… hẹn hò
Xác cà xơ mướp đâu chờ mong thư

Bán ngày
Đổi lấy đêm ư?
Để cho con nợ… tương tư cả đời