July 22

Nếu đôi bờ gặp nhau
Hỏi đâu có còn sông nữa!
Chúng mình mà sống gần nhau
Chắc gì đã nhiều thương nhớ

Xin đừng thành chồng, thành vợ
Cứ mãi là người yêu thôi!
Như đôi bờ con sông ấy
Đắm đuối theo nhau suốt đời.