Tháng Năm 17

mắt nàng không là hồ thu
sao lòng ta nghe gờn gợn?
mắt nàng không là biển lớn
sao sóng gió đánh ta chìm?