January 13

Nội ở đời móm mém cũng trăm năm
Chừng ấy năm để đi vay và trả
Đâu xa xa guốc mộc vang thong thả
Đây mênh mông vườn vắng gió lộng nhà