May 17

Ông quan thì quản cái quyền
Cái quyền đi liền cái lợi
Cái lợi lại gợi cái tham
Cái tham thì ham cái giàu
Cái giàu thuộc làu cái sướng
Cái sướng lại hướng cái ác
Cái ác hành xác dân lành
Dân lành thì cần ông quan
Ông quan thì quản cái quyền