May 19

Tiễn ai trời đất hóa vàng
Trầm hương nát khói, lạnh tràn cõi sau
Nằm nghe vọng tiếng nhiệm mầu
Kinh trầm nhịp mõ trước đầu áo quan
“Kiếp người cát bụi hợp – tan
Có – Không, một giấc mộng vàng phai phôi”
Gió tung ngựa hí lên rồi
Thôi người ở lại luân hồi ta đi
Còn em về níu xuân thì
Nhớ nhau xin gửi đóa Quỳ dưới trăng