Tháng Tám 7

Thầy bảo con Sài gòn hoa lệ lắm
Cục đất thôi giá cũng cả cây vàng
Hơn mươi năm chăm cày sâu cuốc bẫm
Con thấy mình giữa đội ngũ lang thang

Thầy tâm huyết phải sử kinh thật giỏi
Như đất nước mình rồi tột đỉnh vinh quang
Mớ bằng cấp con đem làm giấy gói
Thời cung đình chen chúc những hoạn quan

Thầy còn dặn phải thương dân thương nước
Bài học đầu đời chùm khế ngọt con ơi
Hôm xuống đường đòi biển khơi tổ quốc
Họ nhốt con mấy đêm liền cho muỗi cắn chơi

Thầy vẫn dạy chúng con lời vàng ngọc
Bờ lưng cong minh họa dáng con đò
Vẫn thừa hiểu người đang giấu phần sự thật
Như sáng này thầy nuốt vội cơn ho …