May 17

Buổi sáng
Tôi nghe người ta nói chuyện với những con bò
– Bò ơi:
Ta thương bò lắm!
Những con bò vô tư gặm cỏ
Vô tư ra đồng
Họ xẻ thịt vô tư
Linh hồn những con bò báo mộng:
– Nhà thơ ơi
Oan lắm!
Buổi chiều
Tôi đến bên dòng Sêrêpok
Nhẹ nhàng bước xuống bờ sông
Thảnh thơi giũ chút bụi trần còn sót lại.