October 25

Trời cho
em gặp được anh.
như tri âm
gặp tri âm
ở đời.
Rồi cho
đôi lứa xa rời,
như người đời
với người đời
không quen!
Biết trời có sắp
cơ duyên?
Cố nhân
gặp lại,
nỗi niềm
tỏ phân.
Để sau
lìa bỏ cõi trần.
Gặp nhau
chín suối,
lại thành
tri âm !